Thomas Do

@thanga3

Viet Nam, Da Nang

Institution: DUT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COND KSEQ1 MJOURNEY NKPANO QBHEAP TCDFZ
ALAKE COPRIMES KSPREE MKFLAGS NKPARITY QBHV TCONCERT
ANT COUNTCBG KTUAN MLASERP NKPOLICE QBMAX THEME
AREA COUNTPL LASCALE MMASS NKRACING QBMSEQ TJALG
AZNET CPPSET LATGACH4 MMAXPER NKREZ QBMST TNHTEST
BCDIV CRATE LCS2X MMOD29 NKSEQ QBPOINT TOPALIN
BCHESS CREC01 LEM5 MNE07 NKSEV QBRECT TPINCD
BIGNUM CRECT LEM6 MPTLT NKSP QBROBOT TRAFFICN
BINARY2 CROSS12 LINEGAME MRECAMAN NKSTEP QBSCHOOL TRAVEL12
BINLADEN CTNEWS LIQ MSE06H NKTABLE QBSELECT TREEPATH
BINTREE CWAY LIS MSE07B NKTARDY QBSEQ TRILAND
BLOPER DANCING LIS2VN MSTICK NKTEAM QBSQUARE TTRAVEL
BONES DEGREE LITES MSTRING NKTICK QBSTR TTRIP
BONUS DHLOCK LNACS MTREE NKTRIO QBWIRE V11WATER
BONUS13 DHRECT LQDDIV MTWALK NOIXICH QMAX2 V8SCORE
BWPOINTS DIGIT0 LQDFIBO MULONE NOTE QMAX3VN VBGRASS
C11BC2 DQUERY LQDFIBO2 NDCCARD NTHUGE QTDIVSEQ VCOWCAR
C11BEAU DTDOI LQDGONME NETACCEL NTSEQ QTSEQ VCOWFLIX
C11DOLL DTOGRADA LQDRECT NKABD NTTREE QUAD VECTOR
C11GENIE DTTUI1 LSFIGHT NKBRACKE NUMCON REC04 VMHCN
C11PAIRS EQ LSORTVN NKBUILD ONE4EVER RECT1 VMPIZZA
C11PINES FINDNUM LTPMSEQ NKBUS OPTCUT RECT3 VMSALARY
C11PRIME FIRS LUCKYNUM NKCABLE ORDERSET RECT3_2 VMSUBSTR
C11SEQ FOCUS M3TILE NKCITY PALINX RECTP VMTEST
C11SEQ2 HAF1 MAUGIAO NKCNT1 PALINY REKMP VMUNCH
C11SSTR HARBINGE MAXARR1 NKDIVSEQ PBCDIV RIDDLE VNEMPIRE
C11STR2 HEAP1 MAXARR2 NKEDIT PBCFIBO ROADS VOLIS
C11TRCNT HIREHP MAXARR3 NKGOLF PBCGANGS ROBOCON VOSNET
C11WATER HSPC14I MAXNUM NKGUARD PBCISPIS ROCKS VOSTR
CAR HSPC14J MBIPALIN NKINV PBCPOINT ROTATION VPARTSUM
CATALAN INCVN MCARDS NKJUMP PBCWATER SEC VRATF
CBUYING INSUL MCLEAN NKLETTER PBCWRI SHHV VWORDPOW
CENTRE28 IOIBIN MCLONUM NKLEXIC PIZZALOC SHTH WCALC
CHAIN2 KAGAIN MDIGITS NKLINEUP PNUMBER SKFIB WEATHER
CHEER KBUILD MDIGITS2 NKLP POST SNSEQ XAYNHA
CHESSCBG KDEL MDOLLS NKMAXSEQ POST3 SPSEQ YUGI
CHNREST KDIFF MEDIAN NKMOBILE POTATO STONE1
CINEMA KGSS MEO NKNL POWER STRAVEL
CMP KINV MESSAGE NKNL2 PTQMSEQ STRHFI
COIN34 KMIN MINK NKNUMFRE PYRAMID2 SUBSTR
COMNET KPLANK MINMOVE NKONEARC QBBUILD TAPN
CON KQUERY MIXUP2 NKPALIN QBGAME TBIKE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BESTSPOT CUTSEG ILSMATH MPRIME1 NTBANK QBPAL TRIPHP
BOXES ELEVATOR INTEGER7 NHPAINT NUMBER RIDERHP VBOARD
BRIDGES F1 KQUERY2 NKH PALDR SPSUM
C11KM GPMB LATGACH NKLEAVES PBCDEM STABLE
C11PF HIWAY2 MCITYHAL NKTOSS QBMARKET STRANGE
CLOCK HSPC14L MKUHAR NPR QBMOUSE TREENUM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.