Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BAOVE LUBENICA STABLE
BIGNUM MINCOST
DTTUI1 NKPARITY
JACOBI NTKING
LATGACH2 NTPFECT
LEM5 QBCIRARC
LNACS QBMARKET

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALADDIN MAJSTOR NEWJ QBCAKE RECT3_2
DORUCAK MCONVOI POSLOZI QBFLOWER
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.