Đặng Thành

@sporefloss

Viet Nam, Hà Nội

Institution: HSGS

ahihi :">

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AREA KAGAIN MINK
C11CAL KBUILD NTTREE
CHEER KCOIN QBMST
CPPSET KDEL QTREE3
CRITICAL LIS SEARCH
FMATCH LUBENICA TRIOMINO
GRAPH_ MFISH VMSQUARE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHESS_ MKFLAGS
KQUERY QTREEV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.