NDH NDH

@skeletron

Viet Nam, Nam Dinh

Institution: LHP

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BONES LIS NKLETTER SPSEQ
C11STR2 MINCUT NKSEV STABLE
CHAIN2 MINK PALINY SUBSTR
DTKSUB MINROAD QBBISHOP TRAVEL12
FLOYD NDCCARD QBDIVSEQ VOSTR
KAGAIN NKINV QBRECT
KPLANK NKJUMP SEC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BRACKET LUCKYNUM
HSPC14F SHCH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.