Gr Sven

@sitdom11

Viet Nam

Institution: Chuyen PBC Nghe An

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT CHNTOWER INCVN MATRIX NKNUMFRE QBDIVSEQ TJALG
AMSSEQ CINEMA INSUL MAXARR1 NKONEARC QBGAME TPINCD
AREA CMP INTEGER7 MAXNUM NKPOLI QBHEAP TPTICKET
ASSIGN1 COIN34 IOIBIN MCLONUM NKRACING QBHV TRAVEL12
BCDIV COLLECT ITREE MDIGITS NKREZ QBMARKET TREELINE
BESTSPOT CON KAGAIN MDIGITS2 NKSEQ QBMAX TREEPATH
BIC COWGIRL KBUILD MELE3 NKSGAME QBMSEQ TRIPHP
BIGNUM CRATE KCOIN MEO NKSP QBMST TWO
BINARY CREC01 KDIFF MESSAGE NKSPILJA QBRECT V11HH
BINARY2 CRECT KINV MINK NKTEAM QBROBOT V11WATER
BINLADEN CROSS12 KMEDIAN MIXUP2 NKTEST QBSELECT VBF1
BONES CWAY KMIN MJOURNEY NKTICK QBSQUARE VBF2
BONUS DAMAGE KNIGHTS1 MMATRIX NKTREE QBSTR VBGRASS
BWPOINTS DEMSO KPLANK MMAXPER NKTRIO QBTICKET VCOLDWAT
C11BEAU DIGIT0 KTOUR MNE07 NOIXICH QMAX VCOWFLIX
C11CAVE DISNEY1 LABUDOVI MOVE12 NTHUGE QMAX2 VDANGER
C11GENIE DISNEY2 LASCALE MRECAMAN NTTREE REC04 VECTOR
C11ID DTGAME LATGACH MRECT1 NUCLEAR RIDERHP VKNIGHTS
C11PAIRS DTOGRADA LATGACH4 MREPLBRC NUMBER ROADS VM3PHIA
C11PF DTTUI1 LEM3 MSTICK OPTCUT ROBOCON VMDEGREE
C11PNUM DTTUI2 LINEGAME MTWALK PARIGAME SEARCH VMDOMINO
C11ROOKS ELEVATOR LIQ MZVRK PBCISPIS SEC VMLINES
C11SEQ FASTEXPR LIS NBFA PBCWATER SETNJA VNCUT
C11STR2 FIBVAL LITES NKABD PBCWRI SHHV VOJUSER
C11WATER FINDNUM LKNIGHT NKBM PCIRCLE SMARTDOG VOLIS
CAR FIRS LNACS NKBUS PCYCLE SNAD VTRI
CATALAN FLOYD LQDGONME NKCNT1 PLACE SPBINARY VTRI2
CATGO FMATCH LSFIGHT NKDIVSEQ PNUMBER SPSEQ VUKVN
CENTRE28 GRAPH_ LSPITO NKFLOW POST STABLE WCALC
CHAIN2 GSS LTPMSEQ NKINV POST3 SUBSTR XAYNHA
CHEAT HAM12 LUBENICA NKJUMP POTATO SUMXOR XMAS
CHEER HAOI5000 LUCKYNUM NKLINEUP PTQMSEQ SUPERSUM YUGI
CHESSCBG HIREHP MAKHOA3 NKMAXSEQ PWALK TANDV
CHNREST HIWAY MATCH1 NKMOBILE QBBUILD THREE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BAOVE MILITARY PBCGANGS SNSEQ
LQDRECT PBCDIV QBTREEK TRIANGLE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.