Blazing Heart

@shine_hai

Viet Nam, Hai Phong

Institution: Tran Phu High school for the specialized

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHATCHIT INTEGER7 MEO NKLUCK QBHV UPGRANET
ADS CHEAT IVANA MESSAGE NKMAXSEQ QBMARKET V11STR
AMSSEQ CHESSCBG KAGAIN METERAIN NKMINES QBMSEQ V8ORG
ANT CIJEVI KDEL MINK NKNUMFRE QBRECT V8SCORE
ASSIGN1 CINEMA KMEDIAN MIXUP2 NKONEARC QBSCHOOL V8SORT
AUCTION CMP KMIX MLASERP NKPALIN QBSELECT VBF1
BASEH CNMARBLE KNIGHTS1 MMASS NKPARITY QBSEQ VBF2
BCDIV COIN34 KPLANK MMAXPER NKPATH QBSQUARE VBGRASS
BEADSNB COLOREC LATGACH MMMGAME NKPOLICE QBSTR VBOARD
BFCHAL COMNET LATGACH4 MPILOT NKPOS QBTICKET VCOWFLIX
BIGNUM COND LEM MPRIME NKRACING QBTREEK VDANGER
BILL COUNTCBG LEM1 MPRIME1 NKREZ QMAX VECTOR
BINTREE CREC01 LEM3 MPYRAMID NKSEQ QMAX2 VMAOCE
BLGEN CRITICAL LEM6 MSE07B NKSGAME QTLOVE2 VMCANDLE
BLOPER CTNBULLS LINEGAME MTRIAREA NKSTEP QTSEQ VMCOMP
BONES CTNEWS LIQ MULONE NKTICK QUEENNB VMCOUNT
BONUS CUTRECT LIS MZVRK NKTRIO RABGAME VMDEGREE
BRIDGES CUTSEG LNACS NBFA NOTE REVAMP VMECLIP
BWPOINTS CWAY LQDFARM NBFM NUMBER ROADS VMKEY
C11BC2 DAMAGE LQDFIBO NETWRKNB ONE4EVER ROCKS VMRR
C11BEAU DEMSO LQDGONME NHREMIND ORGAN ROTATION VMSINCOS
C11CAVE DGOLD LQDXEUI NK05MNIM PALINY SKFIB VMSORT
C11CUT DIGIT0 LTPMSEQ NK2MFS PARIGAME STMERGE VMUNCH
C11ID ETF LUBENICA NKABD PBCFIBO STRANGE VMYT
C11LOCK FASTEXPR M3TILE NKBAS PBCWATER SUBSTR VNINGAME
C11PAIRS FBRICK MACHINE NKBM PBCWRI SUMXOR VOCARD
C11PINES FIBVAL MAJSTOR NKCABLE PERIODNB TABLIC VOJLEV
C11PNUM FLOYD MAUGIAO NKCITY PNUMBER TGPASCAL VOJUSER
C11PRIME FSELECT MAXARR1 NKCNT1 POST THEME VOSSEVEN
C11SEQ3 FWATER MAXARR2 NKEDIT POST3 THREE VOSTOUR
C11STR2 GAME3112 MAXCUB NKGUARD POTATO TJALG VRATF
C11TOUCH GPT MAXNUM NKH PTREE TOPALIN VSTEPS
C11TRCNT HAF1 MBUS NKINV PWALK TORCH VUKVN
CAR HAM12 MCITYHAL NKJUMP PWRFAIL TOURS13 WCALC
CATGO HEAP1 MCOINS NKLEAGUE PYRAMID2 TREAT WEATHER
CBUYING HIREHP MDIGITS2 NKLETTER QBBISHOP TTRAVEL WORDCNT
CENTRE28 ILSMATH MDOLLS NKLEXIC QBGAME TWO XMAS
CHAIN2 INSUL MECUNG NKLINEUP QBHEAP TWOSUM XUCXAC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

C11HUM CVJETICI HUGEKNAP MTWALK SHHV
CLOCK DTDOI IOIBIN PTQMSEQ TEST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.