Dinh Bac Nguyen

@ryannguyen0303

Viet Nam, Yen Bai

Institution: Yen Bai

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BCDIV NUMBER
DTTUI2 NUMBERS
FLOWGROW QBMST
NKBUS TJALG
NKCITY
NKJUMP
NKLINEUP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.