Tran Hue

@ruatin

Viet Nam, Haiphong

Institution: CTP High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CREC01 KMIN MIXUP2 NORMA QBHV TREECST
AREA CROSS12 KPLANK MTHCN NSC QBMST TREELINE
ASSIGN1 CRUELL2 KQUERY MTWALK NTPFECT QBRECT TRIPHP
AZNET CWAY KSPREE MULONE NTTREE QBROBOT TWO
BESTSPOT DAMAGE LABUDOVI NEAREST NUCLEAR QBSCHOOL TWOSAT
BGMINE DEMSO LATGACH NETACCEL OLDMAPS QBSELECT UPGRANET
BGTRAVEL DIGIT0 LATGACH4 NKABD ONE4EVER QBTICKET V8ORG
BIGNUM DQUERY LEM3 NKBM PAGAIN QHROAD V8SORT
BINARY DTKSUB LEM4 NKBRACKE PALINY QMAX VBGRASS
BINLADEN DTOGRADA LINEGAME NKCITY PARIGAME QMAX2 VCOLDWAT
BONUS13 DTTUI1 LIQ NKFLOW PASSET QMAX3VN VDANGER
C11CUT FIBVAL LIS NKGIFTS PCIRCLE QTREE3 VKNIGHTS
C11PAIRS FIRS LNACS NKGUARD PERIODNB QTREEV VMBW
C11SEQ FLOYD LQDRACE NKINV PIZZALOC REFORM VMQUABEO
CARDS FOCUS LUBENICA NKJUMP PNUMBER ROADS VMUNCH
CARDSHUF FSELECT MATCH1 NKLINEUP POST ROBOCON VOSCOMPS
CATALAN FWATER MAUGIAO NKNUMFRE POST3 ROTATION VOSMAXK
CATGO GRAPH_ MAXARR1 NKONEARC PVOI14_1 SAFENET2 VOSTR
CENTRE28 GROUP MCOINS NKPALIN PVOI14_2 SHHV VOTREE
CHAIN2 HBTLCA MEDIAN NKPOLICE PVOI14_3 SMARTDOG VQUERY
CHESSCBG HEAP1 MESSAGE NKRACING PVOI14_4 STMERGE VSTEPS
CHNREST HSPC14K MESSAGE1 NKREZ PVOI14_5 STNODE WEATHER
CMP INTEGER7 METERAIN NKSEQ PVOI14_6 SUBSTR WS
COLLECT IOIBIN MILITARY NKSGAME PWALK SUMTREE XUCXAC
COLOREC KAGAIN MINCOST NKTICK PWRFAIL TJALG YPKTH
COWGIRL KBUILD MINK NKTOSS QBGAME TOURS13 YUGI
CP KDIFF MINROAD NOIXICH QBHEAP TRAFFICN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BONGDA LQDDIV MSTICK POTATO QTREEX
CTREE MPILOT NPR QBBUILD SLIKAR
KINV MROADS ORDERSET QBPOINT TEST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.