Tran Hue

@ruatin

Viet Nam, Haiphong

Institution: CTP High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CROSS12 KMIN MTHCN NTPFECT QBROBOT TWOSAT
AREA CRUELL2 KPLANK MTWALK NTTREE QBSCHOOL UPGRANET
ASSIGN1 CWAY KQUERY MULONE NUCLEAR QBSELECT V8ORG
AZNET DAMAGE KSPREE NEAREST OLDMAPS QBTICKET V8SORT
BESTSPOT DEMSO LABUDOVI NETACCEL ONE4EVER QHROAD VBGRASS
BGMINE DIGIT0 LATGACH NKABD PAGAIN QMAX VCOLDWAT
BGTRAVEL DQUERY LATGACH4 NKBM PALINY QMAX2 VDANGER
BIGNUM DTKSUB LEM3 NKBRACKE PARIGAME QMAX3VN VKNIGHTS
BINARY DTOGRADA LEM4 NKCITY PASSET QTREE3 VMBW
BINLADEN DTTUI1 LINEGAME NKFLOW PCIRCLE QTREEV VMQUABEO
BONUS13 FIBVAL LIQ NKGIFTS PERIODNB REFORM VMUNCH
C11CUT FIRS LIS NKGUARD PIZZALOC ROADS VOSCOMPS
C11PAIRS FLOYD LNACS NKINV PNUMBER ROBOCON VOSMAXK
C11SEQ FOCUS LQDRACE NKJUMP POST ROTATION VOSTR
CARDS FSELECT LUBENICA NKLINEUP POST3 SAFENET2 VOTREE
CARDSHUF FWATER MATCH1 NKNUMFRE PVOI14_1 SHHV VQUERY
CATALAN GPMB MAUGIAO NKONEARC PVOI14_2 SMARTDOG VSTEPS
CATGO GRAPH_ MAXARR1 NKPALIN PVOI14_3 STMERGE WEATHER
CENTRE28 GROUP MCOINS NKPOLICE PVOI14_4 STNODE WS
CHAIN2 HBTLCA MEDIAN NKRACING PVOI14_5 SUBSTR XUCXAC
CHESSCBG HEAP1 MESSAGE NKREZ PVOI14_6 SUMTREE YPKTH
CHNREST HP09ANTS MESSAGE1 NKSEQ PWALK TJALG YUGI
CMP HSPC14K METERAIN NKSGAME PWRFAIL TOURS13
COLLECT INTEGER7 MILITARY NKTICK QBGAME TRAFFICN
COLOREC IOIBIN MINCOST NKTOSS QBHEAP TREECST
COWGIRL KAGAIN MINK NOIXICH QBHV TREELINE
CP KBUILD MINROAD NORMA QBMST TRIPHP
CREC01 KDIFF MIXUP2 NSC QBRECT TWO

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BONGDA KINV MROADS ORDERSET QBPOINT SLIKAR
CTREE LQDDIV MSTICK POTATO QBSQUARE TEST
HUGEKNAP MPILOT NPR QBBUILD QTREEX
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.