Tran Hue

@ruatin

Viet Nam, Haiphong

Institution: CTP High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CROSS12 KMIN MPILOT NSC QBRECT TWO
AREA CRUELL2 KPLANK MTHCN NTPFECT QBROBOT TWOSAT
ASSIGN1 CWAY KQUERY MTWALK NTTREE QBSCHOOL UPGRANET
AZNET DAMAGE KSPREE MULONE NUCLEAR QBSELECT V8ORG
BESTSPOT DEMSO LABUDOVI NEAREST OLDMAPS QBTICKET V8SORT
BGMINE DIGIT0 LATGACH NETACCEL ONE4EVER QHROAD VBGRASS
BGTRAVEL DQUERY LATGACH4 NKABD PAGAIN QMAX VCOLDWAT
BIGNUM DTKSUB LEM3 NKBM PALINY QMAX2 VDANGER
BINARY DTOGRADA LEM4 NKBRACKE PARIGAME QMAX3VN VKNIGHTS
BINLADEN DTTUI1 LINEGAME NKCITY PASSET QTREE3 VMBW
BONUS13 FIBVAL LIQ NKFLOW PCIRCLE QTREEV VMQUABEO
C11CUT FIRS LIS NKGIFTS PERIODNB REFORM VMUNCH
C11PAIRS FLOYD LNACS NKGUARD PIZZALOC ROADS VOSCOMPS
C11SEQ FOCUS LQDRACE NKINV PNUMBER ROBOCON VOSMAXK
CARDS FSELECT LUBENICA NKJUMP POST ROTATION VOSTR
CARDSHUF FWATER MATCH1 NKLINEUP POST3 SAFENET2 VOTREE
CATALAN GPMB MAUGIAO NKNUMFRE PVOI14_1 SHHV VQUERY
CATGO GRAPH_ MAXARR1 NKONEARC PVOI14_2 SMARTDOG VSTEPS
CENTRE28 GROUP MCOINS NKPALIN PVOI14_3 STMERGE WEATHER
CHAIN2 HBTLCA MEDIAN NKPOLICE PVOI14_4 STNODE WS
CHESSCBG HEAP1 MESSAGE NKRACING PVOI14_5 SUBSTR XUCXAC
CHNREST HP09ANTS MESSAGE1 NKREZ PVOI14_6 SUMTREE YPKTH
CMP HSPC14K METERAIN NKSEQ PWALK TJALG YUGI
COLLECT INTEGER7 MILITARY NKSGAME PWRFAIL TOURS13
COLOREC IOIBIN MINCOST NKTICK QBGAME TRAFFICN
COWGIRL KAGAIN MINK NKTOSS QBHEAP TREECST
CP KBUILD MINROAD NOIXICH QBHV TREELINE
CREC01 KDIFF MIXUP2 NORMA QBMST TRIPHP

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BONGDA KINV MSTICK POTATO QBSQUARE TEST
CTREE LQDDIV NPR QBBUILD QTREEX
HUGEKNAP MROADS ORDERSET QBPOINT SLIKAR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.