Huy Nguyen Quoc

@quochuya

Viet Nam, Bien Hoa

Institution: Ho Chi Minh City University of Science

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CRATE KINV NEAREST NTTREE QBMST TRAFFICN
ADS CREC01 KMIN NETACCEL NUCLEAR QBPOINT TRAVEL12
AMSSEQ CRITICAL KPLANK NK05MNIM NUMCON QBRECT TREAT
ANT CROSS12 KQUERY NK2MFS OLDMAPS QBROBOT TREELINE
AREA CRYPTKEY KRECT NKABD ONBRIDGE QBSCHOOL TRICIR
ASSIGN1 CTNBULLS KSEQ1 NKBM OPTCUT QBSELECT TWO
AUCTION CTNEWS LASCALE NKBUS ORDERSET QBSEQ TWOSUM
AVLBIT CTREE LATGACH NKCABLE PALINY QBSQUARE UPGRANET
AZNET CUTSEQS LATGACH4 NKCITY PARIGAME QBSTR V11STR
BALLGMVN DGOLD LCS2X NKDIVSEQ PBCDEM QBTICKET V11WATER
BAOVE DIGIT0 LEM3 NKFLOW PBCISPIS QHROAD V8ORG
BASEH DIVSEQQ LINEGAME NKGUARD PBCSEQ QMAX V8SCORE
BCDIV DQUERY LIQ NKH PBCWATER QMAX2 VBGRASS
BEADSNB DTKSUB LIS NKINV PBCWRI QMAX3VN VBOARD
BESTSPOT DTTUI1 LITES NKJUMP PCYCLE QOS VCOLDWAT
BIGNUM DUGOVI LNACS NKLAND PERC QTDIVSEQ VCOWFLIX
BINLADEN FIBVAL LQDDIV NKLETTER PERIODNB QTSEQ VDANGER
BINTREE FINDNUM LQDFARM NKLINEUP PETROLM QUEENNB VECTOR
BLGEN FIRS LUBENICA NKLP PHEPNHAN REFORM VMDEGREE
BOB FLOYD LUCKYNUM NKMAXSEQ PIZZALOC REVAMP VMRR
BONES FOCUS M00PAIR NKMINES PKADKP RIDDLE VMSORT
BONUS FWATER MATCH1 NKMOBILE PKGROUP ROADS VMSUBSTR
BONUS13 GRAPH_ MATRIX NKNET PNUMBER ROBOCON VMSWAP
BWPOINTS GSS MAUGIAO NKNUMFRE POST ROTATION VMUNCH
C11BC2 HAM12 MAXARR1 NKONEARC POST2 SAFENET2 VNEMPIRE
C11BEAU HBTLCA MAXARR2 NKPALIN POST3 SBOOST VOBOARD2
C11CAVE HEAP1 MAXCUB NKPATH POTATO SEARCH VOCACTUS
C11ID HELPPM MCONVOI NKPOLICE PTQMSEQ SHHV VODIVIDE
C11SEQ HIREHP MESSAGE NKPOS PTRANG SKWLTH VOITSORT
C11STR2 HIWAY METERAIN NKRACING PVOI14_1 SMARTDOG VOPLANE
C11SUM HIWAY2 MINCUT NKREZ PVOI14_2 SPSEQ VOSLIS
C11WATER HOUSES MINK NKSEQ PVOI14_3 STABLE VOSMAXK
CAPITAL INSUL MINROAD NKSGAME PVOI14_4 STMERGE VOSPLAY
CAR IOIBIN MIXUP2 NKSP PWALK STNODE VOSSEVEN
CARDS ITREE MLASERP NKSTEP PWRFAIL STRANGE VOSTREE2
CBUYING JACOBI MMAXPER NKTABLE PYRAMID2 STRAVEL VOSTRIBO
CENTRE28 JOBSET MOVE12 NKTARDY QBBISHOP SUBSTR VOTREE
CHATCHIT KAGAIN MPRIME NKTEAM QBBUILD TEST VRATF
CHEAT KAMP MPRIME1 NKTEST QBDIVSEQ TFIELD VSTEPS
CMP KANDP MRECAMAN NKTICK QBGAME THEME WEATHER
CNMARBLE KBUILD MSE07B NKTREE QBHEAP THREE XMAS
COLOREC KCOIN MSTICK NKTRIO QBHV TJALG ZABAVA
COMNET KDEL MTREE NOIXICH QBMARKET TNHWIFI
COUNTCBG KDIFF MULONE NTPFECT QBMAX TOURS13
COUNTPL KGSS MYSTERY NTSEQ QBMSEQ TPCLKNUM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BLOPER2 CTNOWN FFLOW PAGAIN PRAVO TCDFZ
COWGIRL DEGREE MDIGITS PBCDIV QTREEV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.