Nguyễn Tuấn Quang

@quang2002

Viet Nam, Hải Dương

Institution: 0123

books

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BIGNUM LIQ NKMAXSEQ POWER
BONUS LNACS NKPALIN QMAX2
CAR MINK NKREZ SUBSTR
CMP MTWALK NKSEQ TCDFZ
COIN34 NK05MNIM NTHUGE VCOWFLIX
FLOYD NKBUS PNUMBER VECTOR
HIWAY NKGOLF POST VSTEPS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MYSTERY SUMS
NKJUMP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.