Nguyen Phuoc Du

@phuocdu

Viet Nam, Tuy Hoa

Institution: THPT Tran Quoc Tuan - Phu Yen

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS BWPOINTS LIQ SEQ198 TWOSUM
ANT CENTRE28 MINROAD SHHV VOSTR
AZNET COLOREC NKCITY SUBSTR
BALLGMVN COMNET NKJUMP TFIELD
BINPACK CROSS12 QBSELECT TJALG
BONUS IOIBIN QBSTR TRAVEL12
BONUS13 LCS2X ROBOCON TWO

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

COWGIRL QBMST
LIS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.