Phong Phú Nguyễn

@phongphu934r

Viet Nam, Sa Dec

Institution: THPT Chuyen Nguyen Dinh Chieu

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COND INKPRINT MCONVOI NKLINEUP QBHV SUBSTR
ADS COUNTPL INTEGER7 MECUNG NKLUCK QBMAX SUMS
AMSSEQ COWGIRL IOIBIN MEDIAN NKNUMFRE QBMSEQ TFIELD
AREA CPPSET JOBSET MESSAGE1 NKPALIN QBMST THEME
ASSIGN1 CRATE KAGAIN METERAIN NKPATH QBPAL TJALG
AUCTION CREC01 KBUILD MILITARY NKPOLI QBPOINT TOURS13
AZNET CROSS12 KDIFF MINCOST NKPOLY QBRECT TPINCD
BALLGAME CTNBULLS KGSS MINCUT NKPOS QBROBOT TPTICKET
BALLGMVN CTREE KINV MINK NKRACING QBSCHOOL TRAFFICN
BAOVE DAMAGE KMEDIAN MINROAD NKREZ QBSELECT TRAVEL12
BASEH DEGREE KMIN MIXUP2 NKSEQ QBSEQ TRIBE
BCDIV DEMSO KMIX MMAXPER NKSEV QBSQUARE TTRIP
BEADSNB DHRECT KPLANK MMMGAME NKSP QBSTR TWIST
BESTSPOT DQUERY KQUERY MMOD29 NKTICK QBTICKET TWOSAT
BIGNUM DTGAME KQUERY2 MOVE12 NKTRIO QBTRANS V8ORG
BINARY DTKSUB KWAY MPILOT NPR QMAX V8SCORE
BINLADEN DTTUI1 LABUDOVI MSE07B NTTREE QMAX2 V8SORT
BONES ELECT LASCALE MTOTALF ONE4EVER QMAX3VN VBGRASS
BONUS13 ELEVATOR LATGACH MTREE OPTCUT QMAX4 VBOARD
BRACKET ETF LATGACH4 MTRIAREA ORDERSET QTLOVE2 VCOLDWAT
C11BC2 FBRICK LCA MTWALK ORGAN QTSEQ VDANGER
C11CAL FIBVAL LCS2X MULONE PAGAIN RBULL VECTOR
C11CAVE FINDNUM LEM3 MYSTERY PALINY REFORM VMUNCH
C11CUT FLOW1 LEM5 NEAREST PBCGANGS REVAMP VNEMPIRE
C11PAIRS FLOYD LIGHT NETACCEL PBCWAYS ROADS VODIVIDE
C11SEQ FMATCH LINEGAME NK05MNIM PCYCLE ROBOCON VOIEXAM
C11SEQ2 FSELECT LIQ NKABD PNUMBER SAFENET2 VOITSORT
C11STR2 FWATER LIS NKBM POST SEC VOLIS
CATALAN GONDOR LNACS NKCABLE POST3 SEQ198 VOSTR
CBUYING GRAPH_ LSFIGHT NKCITY POWER SHCH VOSTRIBO
CENTRE28 GROUP LUBENICA NKFLOW PTRANG SHHV VOTREE
CHAIN2 GSS MATCH1 NKGUARD PTREE SHTH VSTEPS
CHEER HAF1 MATCH2 NKH PWALK SMARTDOG VUKVN
CHESSCBG HAM12 MAXARR1 NKINV PWRFAIL SNAD XUCXAC
CHUOIHAT HEADQRT MAXARR2 NKJUMP QBAGENTS SPSEQ YUGI
CMP HEAP1 MAXARR3 NKLAND QBBUILD STABLE
COMNET IDCODE MCLEAN NKLEAVES QBCIRARC STMERGE
COMPUTER INCVN MCOINS NKLEXIC QBHEAP STONE1

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

COIN34 HIWAY QTREEX
EGG PALINX
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.