Thinh Phu

@phoaiphuthinh

Viet Nam, Vinh Long

Institution: Vinh Long

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ CRUELL2 LIS NKMOBILE QBMSEQ TPCLKNUM VOCARD
ASSIGN1 CRYPTKEY LNACS NKNUMFRE QBMST TRAFFICN VODIVIDE
AVLBIT DEMSO LQDGONME NKONEARC QBROBOT TRAVEL12 VODONCAY
AZNET DHEXP LUBENICA NKPALIN QBSCHOOL TREAT VOGAME
BALLGMVN DHFRBUS MATCH1 NKPATH QBSEGPAR TWOSUM VOHAUCAN
BESTSPOT DHLOCO MAXARR1 NKRACING QBSELECT UPGRANET VOIEXAM
BGSTRING DHRECT MAXARR2 NKREZ QBSQUARE V11STR VOITSORT
BLGEN DHSERV MDIGITS2 NKSEQ QBSTR V11WATER VOLAND
BONES DTKSUB MESSAGE NKSGAME QBTICKET V8ORG VOLIS
BONUS DTTUI2 MESSAGE1 NKTARDY QHROAD V8SCORE VOMARIO
BONUS13 FIBVAL MINCUT NKTICK QMAX VBF2 VOMOVREC
BWPOINTS FIRS MINK NKTREE QOS VBGRASS VOPLANE
C11BC2 FP MINROAD NORMA QTSEQ VCOWFLIX VOROOM
C11BEAU FSELECT MMMGAME NOTE RBULL VDANGER VOSEXP
C11CAVE FWATER MOVE12 NUMCON REFORM VM3SETS VOSPLAY
C11ID GONDOR MPRIME PAGODA ROADS VMCODE VOSRTRI
C11PRIME GRAPH_ MSE07B PARIGAME ROBOCON VMCOMP VOSSEQ
C11SEQ3 GROUP NETACCEL PBCFIBO ROBOT2 VMGOLD VOSSEVEN
C11STAR HAM12 NK05MNIM PBCJUMP SEQ198 VMPIZZA VOSTR
C11STR2 HBTLCA NKABD PBCPOINT SHCH VMQTREE VOTREE
C11TRCNT HEADQRT NKBAS PBIR SHHV VMRR VOXOR
C11WATER HEAP1 NKBM PNUMBER SHTH VMSALARY VPHRANK
CAPITAL HINHTHOI NKCITY POINTS2 SKPV15_5 VMSUBSTR VPHSTAR
CAR HP09STAL NKDIVSEQ POST3 STABLE VMTREE VQUERY
CBUYING IDCODE NKFLOW PTRANG STMERGE VMUNCH VRATF
CENTRE28 IOIBIN NKGIFTS PWALK STNODE VNCUT VSTEPS
CHEER JOBSET NKH PWRFAIL STRAVEL VO17BACH WCALC
CHUOIHAT KAGAIN NKINV QBBISHOP SUBSTR VO17LAN
CMP KMIN NKJUMP QBCIRARC TAXID VO17PHD
COLOREC LCS2X NKLETTER QBGAME TFIELD VO17SORT
COMNET LEM3 NKLINEUP QBHEAP TJALG VO17TV
CROSS12 LEM5 NKMAXSEQ QBMARKET TOURS13 VO17XXX
CRUELL LINEGAME NKMINERS QBMAX TPCDLCS VOCACTUS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CLOCK LQDFIBO QBFLOWER SUMS
GSS NKTRIO QTREEV
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.