Ngo Tai

@phanthan

Viet Nam, Vinh City

Institution: Nope

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ALADDIN LIQ ROADS
BONUS13 LIS VBOARD
C11PNUM LNACS VMSUDOKU
CHAIN2 LQDDIV VNCUT
DEGREE POST
DIGIT PYRAMID2
FSELECT REFORM

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MTWALK
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.