Phạm Hưng

@phamhung2k5

Viet Nam, Tuyên Quang

Institution: abcxyz

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS NKLETTER SUMXOR
BLGEN NKLINEUP
CPPSET NKPALIN
LIQ PBCSEQ
LIS PBCWATER
MCARDS PTRANG
NEAREST QBSEQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.