Phan Minh Hoang

@petrpan

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: PTNK

Ahihihihihihihihi

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CENTRE28 KDIFF MGAME1 NKPALIN QBSEQ VMDAOBIT
ACPC10G CHUOIHAT KGSS MILITARY NKPANO QBSQUARE VMPIN
ADS CMP KINGDOM MINCUT NKPOLI QBSTR VMRESTO
AMSSEQ COLOREC KINV MINK NKPOS QBTICKET VMSALARY
ANT COUNTCBG KKDD MINROAD NKRACING QMATCH VMSCALE
ASSASSIN CREC01 KMIN MJOURNEY NKREZ QMAX VMSWAP
ASSIGN1 CRECT KPLANK MKOKOS NKSEQ QMAX2 VO17BACH
AUCTION CRYPTKEY KQUERY MMAXPER NKSGAME QTGIFT1 VO17PHD
AZNET CWAY KQUERY2 MMINPER NKTARDY QUEENNB VO17XXX
BAOVE DIAMOND KRECT MPRIME NKTICK RAYGUN VOBRACK
BASEH DIVSEQQ KSEQ1 MRECAMAN NOIXICH RBULL VODIVIDE
BEADSNB DQUERY KVIP MSE06H NTSEQ REFORM VODONCAY
BFCHAL DUGOVI LABUDOVI MSTICK NUMBER RIDDLE VOGCDSUM
BGBOARD EGG LATGACH4 MTWALK PALINY ROBOCON VOHAUCAN
BGMINE ETF LEM3 NETWRKNB PASSWORD SAFENET2 VOIEXAM
BGTRAVEL FIRS LEM4 NKABD PBCSEQ SEQ198 VOLIS
BLAND FLOWGROW LEM5 NKBM PBCWATER SLIKAR VOMARIO
BLGEN FWATER LINEGAME NKBUILD PCYCLE SMARTDOG VOSNSEQ
BONES GCDSUM LIQ NKBUS PERIODNB SPSEQ VOSPLAY
BONUS GRAPH_ LIS NKCABLE PTQMSEQ SUBSTR VOSTR
BWPOINTS GSS LITES NKCITY PTRANG SUMXOR VOTREE
C11ANT HEAP1 LNACS NKCNT1 PVOI14_2 TBIKE VPDOMINO
C11CAVE HELPPM LQDBUS NKDEC PVOI14_4 TEST VUKVN
C11CIR HIWAY LQDRACE NKFLOW PVOI14_5 TFIELD WCALC
C11GAME2 HIWAY2 LSEA NKGOLF PWALK TJALG WEATHER
C11ID HSPC14F LSORTVN NKGUARD PWRFAIL TREAT XAYNHA
C11PIPI IDCODE LUBENICA NKH QBDIVSEQ TREELINE XMAS
C11PNUM INCVN M3TILE NKINV QBHEAP TRIPHP YPKTH
C11POST INSUL MATCH1 NKJUMP QBMARKET TWO YUGI
C11PRIME IOIBIN MAUGIAO NKLEAVES QBMAX UPGRANET ZABAVA
C11SEQ JEWELNB MAXARR1 NKLINEUP QBMSEQ V11WATER
C11SEQ3 KAGAIN MCONVOI NKLP QBMST V8SCORE
C11STR2 KAMION MDOLLS NKMAXSEQ QBRECT V8SORT
C11SUM KBUILD MESSAGE NKMINES QBROBOT VCOLDWAT
C11WATER KDEL METERAIN NKONEARC QBSCHOOL VCOWFLIX

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BRTREE HARBINGE NKBRACKE
CTREE MULONE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.