@o_0

Viet Nam

Institution: Lam Son gifted High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

CHEAT SUBSTR
LIQ
MESSAGE
NK05DSRT
PCIRCLE
PNUMBER
POST

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CATALAN HIWAY KTUAN
FLOYD KINV RECT1
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.