Nguyễn Tân Nguyên

@ntnguyen

Viet Nam, Hai Phong

Institution: Tran Phu High school for the specialized

codeforces.com/profile/_Fake4Fun

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHEAP HEAP1 MCLEAN NKLINEUP QBAGENTS TCDFZ
ADS CHEER HOUSES MDIGITS2 NKLUCK QBBISHOP THTRACE
ALADDIN CLOCK HSPC14K MDOLLS NKMAXSEQ QBDIVSEQ TJALG
AMSSEQ CMP ILSBIN MEDIAN NKNUMFRE QBGAME TRAFFICN
AREA COIN34 INCVN MELE2 NKONEARC QBHEAP TREAT
AUCTION COLLECT INSUL MESSAGE NKPALIN QBHV TTRIP
AVLBIT COMPUTER INTEGER7 MINCUT NKPATH QBMAX TWOOPERS
AZNET COUNTCBG IOIBIN MINK NKPOLICE QBMSEQ TWOSUM
BALGAME2 COUNTPL KAGAIN MINROAD NKRACING QBMST UPGRANET
BALLGAME COWGIRL KAMP MIXUP2 NKREZ QBPAL V11WATER
BASEH CRATE KBUILD MMASS NKSEQ QBRECT V8ORG
BCDIV CREC01 KCOLLECT MMAXPER NKSEV QBROBOT V8SCORE
BEADSNB CRECT KDIFF MMMGAME NKSGAME QBSCHOOL VBGRASS
BESTSPOT CRITICAL KGSS MPILOT NKSTEP QBSELECT VBOARD
BINARY2 CTNBULLS KINGDOM MPRIME NKTARDY QBSEQ VCOLDWAT
BINLADEN CTNCLN KINV MPRIME1 NKTICK QBSQUARE VCOWFLIX
BINPACK CTNEWS KMEDIAN MRECAMAN NKTOSS QBSTR VDANGER
BLGEN CTREE KMIN MROADS NKTRIO QBTICKET VECTOR
BLOPER DEMSO KPLANK MSE07B NOTE QHROAD VMCANDLE
BONES DHEXP KQUERY MSKYCODE NTSEQ QMAX VMDAOBIT
BONUS DHFRBUS KQUERY2 MSTICK NUCLEAR QMAX2 VMMTFIVE
BWPOINTS DHLOCK KSPREE MTREE NUMBER QTLOVE2 VMRESTO
C11BC2 DHLOCO LABUDOVI MTWALK NUMCON QTREE3 VMRR
C11BC3 DHSERV LATGACH MULONE ONE4EVER QTREEX VMSORT
C11CAVE DHTRI LATGACH4 MYSTERY PAGAIN QTSEQ VMSUBSTR
C11CUT DIGIT0 LCS2X NCOB PALINY RAYGUN VMSWAP
C11HUM DQUERY LEM3 NDCCARD PARIGAME REVAMP VMUNCH
C11ID DTDOI LINEGAME NEAREST PBCDIV RIDDLE VMYT
C11KM DTKSUB LIQ NETACCEL PBCGANGS ROADS VODONCAY
C11PAIRS DTTUI1 LIS NK05MNIM PBCJUMP ROTATION VOGCDSUM
C11PNUM DTTUI2 LITES NKABD PBCSEQ SAFENET2 VOJLEV
C11POST ELEVATOR LNACS NKBAS PCIRCLE SCOLLECT VOSCOMPS
C11PRIME ETF LQDDIV NKBM PCONTEST SEC VOSMAXK
C11SEQ FIB LQDGONME NKBRACKE PIZZALOC SEQ198 VOSRTRI
C11SEQ3 FINDNUM LQDRACE NKBUS PNUMBER SHHV VOSTR
C11STR2 FIRS LTPMSEQ NKCABLE POST SKFIB VOSTRIBO
C11SUM FLOYD M3TILE NKCITY POST3 SOPENP VOTREE
C11TRCNT FOCUS MATCH1 NKCNT1 POWER SPBINARY VOVAGAME
CAR FSELECT MATCH2 NKGOLF PRODUCT SPSEQ VRATF
CATALAN FWATER MAUGIAO NKGUARD PTQMSEQ STMERGE VSTEPS
CATGO GONDOR MAXARR1 NKINV PTRANG STRANGE VUKVN
CBUYING GRAPH MAXNUM NKJUMP PTREE SUBSTR WCALC
CENTRE28 GRAPH_ MCARDS NKLEAGUE PVOI14_1 SUMS WEATHER
CHAIN2 GSS MCITYHAL NKLETTER PWALK SUMXOR WORDCNT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LUBENICA QTREEV
POST2 VOXOR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.