Nguyễn Quang Nghị Sinh

@nthgoodboy

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: NTH High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BLGEN NKINV NKREZ
CAPITAL NKLINEUP NKSGAME
LUBENICA NKMINES NKTICK
MPRIME NKMOBILE WEATHER
NKBAS NKPAIRS
NKBUS NKPOLICE
NKDEC NKPOS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.