Hoang Nguyen

@nth_842002

Viet Nam, Hanoi

Institution: Hanoi-Amsterdam High School for the Gifted

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COLLECT GPMB MATCH1 NKGUARD PNUMBER STMERGE
ADS COLOREC GRAPH_ MAUGIAO NKH POST STNODE
ALAKE COMNET GSS MAXARR1 NKINV POWER SUBSTR
AMSSEQ COND HAF1 MAXCUB NKJUMP PTQMSEQ TFIELD
ANT COUNTCBG HAM12 MBLAST NKLEAGUE PTRANG THEME
AUCTION COUNTPL HAOI6000 MCLEAN NKLETTER PWALK THTRACE
BALLGMVN COWGIRL HEAP1 MCOINS NKLINEUP PWRFAIL TJALG
BASEH CPPSET HELPPM MDIGITS2 NKLP QBAGENTS TOPALIN
BCDIV CRATE HIREHP MDOLLS NKMAXSEQ QBBISHOP TOURS13
BEADSNB CREC01 HOUSES MEDIAN NKMINES QBBUILD TRAFFICN
BESTSPOT CRECT INCVN MEO NKMOBILE QBDIVSEQ TRAVEL12
BFCHAL CRITICAL INSUL MESSAGE NKNUMFRE QBGAME TREAT
BINLADEN CROSS12 INTEGER7 METERAIN NKONEARC QBHEAP TTRIP
BLGEN CRUELL IOIBIN MINCUT NKPALIN QBMARKET TWOSUM
BLOPER CRYPTKEY KAGAIN MINK NKPATH QBMAX UPGRANET
BONES CTNBULLS KBUILD MINROAD NKPOLICE QBMSEQ V11WATER
BONUS CTNEWS KCOLLECT MIXUP2 NKPOS QBMST V8ORG
BONUS13 CUTSEQS KDEL MNE07 NKRACING QBPAL V8SCORE
BWPOINTS CWAY KDIFF MNERED NKREZ QBPOINT V8SORT
C11BC2 DAMAGE KGSS MOVE12 NKSEQ QBRECT VBF1
C11BEAU DEMSO KINV MPILOT NKSEV QBROBOT VBF2
C11CAL DGOLD KMIN MPRIME NKSGAME QBSCHOOL VBGRASS
C11CAVE DHEXP KPLANK MSE07B NKSP QBSELECT VBOARD
C11ID DHFRBUS KQUERY MSTICK NKSTEP QBSEQ VCOLDWAT
C11KM DHLOCO KSEQ1 MTWALK NKTARDY QBSQUARE VCOWFLIX
C11PAIRS DHRECT LABUDOVI MULONE NKTEAM QBSTR VDANGER
C11PNUM DHTABLE LATGACH MYSTERY NKTEST QBTICKET VECTOR
C11PRIME DIGIT0 LATGACH4 NBFA NKTICK QHROAD VMDOMINO
C11SEQ DISNEY1 LCA NBFD NKTOSS QMAX VMRR
C11SEQ3 DISNEY2 LCS2X NBFM NKTREE QMAX2 VMUNCH
C11STR2 DQUERY LEM NDCCARD NKTRIO QTSEQ VNCUT
C11SUM DTDOI LEM2 NETACCEL NOIXICH QUAD VNEMPIRE
C11TRCNT DTGAME LEM3 NK05DSRT NOTE REFORM VOLIS
C11WATER DTTUI1 LEM4 NK2MFS NTPFECT REVAMP VOS4DCUB
CBUYING DTTUI2 LEM5 NKABD NTSEQ ROADS VOSSEVEN
CENTRE28 EGG LEM6 NKBM NUCLEAR ROBOCON VOSTR
CHAIN2 ELEVATOR LINEGAME NKBUS NUMBER ROTATION VOTREE
CHATCHIT EQSTR LIQ NKCABLE NUMCON SAFENET2 VRATF
CHEER FBRICK LIS NKCITY PARIGAME SBOOST VSTEPS
CHESSCBG FIBVAL LITES NKCNT1 PBCDEM SEARCH VUKVN
CHNTOWER FINDNUM LNACS NKDIVSEQ PBCFIBO SEC VWORDPOW
CINEMA FIRS LQDGONME NKEDIT PBCSEQ SEQ198 WCALC
CLOCK FLOYD LSFIGHT NKFLOW PBCWATER SPBINARY WEATHER
CNMARBLE FSELECT LUBENICA NKGIFTS PBCWRI SPSEQ XUCXAC
COIN34 FWATER M3TILE NKGOLF PCYCLE STABLE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CP HIWAY LUCKY13 PBCGANGS
HAOI5000 HUGEKNAP PALINY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.