Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BESTSPOT LNACS NKSEQ
C11SEQ3 LTPMSEQ NTSEQ
C11STR2 LUCKYNUM QUAD
CHEER MAUGIAO SUBSTR
CHESSCBG MMOD29 VCOLDWAT
FINDNUM MYSTERY VOSTR
LIS NKPOS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

QBDIVSEQ
ROADS
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.