Ninh Trịnh Ngọc

@ninh0855250956

Viet Nam, Tuyên Quang

Institution: THPT Chuyên Tuyên Quang

Hello mình mới du nhập SPOJ, sẽ phá đảo trong 1 thời gian không xa =))

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BLGEN LIQ NKRACING QBMST
CHESSCBG LIS NUMCON QBSEQ
CTAIN MDOLLS PBCSEQ QHROAD
FWATER NKCITY PBCWATER THEME
KBUILD NKGUARD PNUMBER VBGRASS
LANDK NKLINEUP PWALK
LEM3 NKPALIN QBGAME

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ONBRIDGE
SPSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.