Hào Anh

@ngoctucmt

Viet Nam

Institution: HNUE High School for Gifted Students

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ANT CTNMRECT INTEGER7 MCLEAN NKLETTER PBCPOINT SHHV
AREA CTNOWN IOIBIN MCLONUM NKLEXIC PBCSEQ SHTH
AREATRI CTREE KAGAIN MCOINS NKLINEUP PNUMBER SPBINARY
ASSIGN1 CWAY KANDP MDIGITS2 NKLP POST SQUARES
AUCTION DAMAGE KDEL MEDIAN NKMARS POWER STNODE
BAOVE DEGREE KGSS MELE2 NKMAXSEQ PTRANG STONE1
BASEH DEMSO KINV MEO NKMINES PTREE STRAVEL
BCDIV DIAMOND KMIN MESSAGE NKMOBILE PWALK SUBSTR
BESTSPOT DIGIT0 KQUERY MINK NKMSG PWRFAIL SUMS
BIGNUM DQUERY KQUERY2 MIXUP2 NKNET QBBISHOP THEME
BINARY DTDOI LABUDOVI MLASERP NKNLACE QBBUILD THREE
BONES DTGAME LATGACH MMASS NKNUMFRE QBGAME TJALG
BOSS DUAXE LATGACH2 MMAXPER NKPALIN QBHEAP TORCH
BRACKET EGG LATGACH4 MMMGAME NKRAIN QBHV TRAFFICN
BRIDGES EQ LEM MPRIME NKREZ QBMARKET TREAT
CAR F1 LEM1 MPRIME1 NKSEQ QBMAX TREEPATH
CARDS FIRS LEM2 MRECAMAN NKSEV QBMSEQ TWO
CATALAN FLOYD LEM3 MSE07B NKSGAME QBMST V8ORG
CATGO FMATCH LEM4 MTREE NKSTEP QBRECT V8SCORE
CENTRE28 FOCUS LEM5 MTWALK NKTEAM QBROBOT V8SORT
CHAIN2 FP LINEGAME MULONE NKTHEME QBSELECT VBF2
CHATCHIT FWATER LIQ NK05MNIM NKTICK QBSEQ VBGRASS
CHESSCBG GPMB LIS NK2MFS NKTOSS QBSQUARE VBOARD
CINEMA GRAPH LITES NKABD NKTREE QBSTR VCOLDWAT
CLEAR GRAPH_ LQDDIV NKBM NOIXICH QBTICKET VCOWFLIX
COIN34 GSS LUCKYNUM NKCAT NOTE QMAX VDANGER
CON HEADQRT M00PAIR NKCITY NTSURF QMAX2 VKNIGHTS
COND HEAP1 M3TILE NKDIVSEQ NTTREE QMAX3VN VMUNCH
COUNTCBG HINHTHOI MACHINE NKEDIT NUMBER REVAMP VRATF
COWGIRL HIWAY MATCH1 NKGIFTS NUMBERS ROADS VSTEPS
CRATE HIWAY2 MATCH2 NKGUARD ORDERSET ROTATION VUKVN
CRUELL HOUSES MAXARR1 NKINV PAGODA SAFENET2 WORDCNT
CRUELL2 HUGEKNAP MBEEWALK NKJUMP PAIRVIS SCOLLECT XUCXAC
CTNBULLS INCVN MCITYHAL NKLAND PBCFIBO SETNJA XYZ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIC DTKSUB METERAIN NPR PRETTYP REL7
CARDSHUF ETF MJOURNEY NSP QBAGENTS SHCH
CHEAT KTUAN MPYRAMID NTBANK QBCAKE
CUTSEQS LQDFROG MTRIAREA OPTCUT QBSCHOOL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.