@ngbatienth

Viet Nam

Institution: Nguyen Trai Hai Duong

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BONES INSUL MSE07B QBMSEQ
C11STR2 LATGACH NKABD QBSTR
CMP LINEGAME NKINV TJALG
DTTUI1 LIQ NKLETTER VSTEPS
FIBVAL LNACS NKSEQ
FINDNUM MAXARR1 NKTARDY
GRAPH_ MDIGITS2 POST3

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DTDOI QBAGENTS
KTUAN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.