NGÁT ĐỖ

@ngattaro

Viet Nam, Hanoi

Institution: THPT chuyen Nguyen Hue

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB C11PAIRS DHTABLE2 LEM1 NK2MFS PIZZALOC STONE1
ADS C11PNUM DQUERY LEM2 NKABD PNUMBER STRANGE
ALADDIN C11PRIME DRASHOOT LEM3 NKBUS POST SUBSTR
ALLOW C11SEQ3 DTDOI LEM4 NKCABLE POST3 SUMXOR
AMSSEQ C11STR2 DTKSUB LEM6 NKCITY PTQMSEQ SUPERSUM
ANT C11SUM DTTUI1 LINEGAME NKFLOW PTRANG TEST
AREA C11TEST DTTUI2 LIQ NKGOLF PWALK TJALG
ARITHSEQ C11TOUCH EGG LIS NKH PYRAMID2 TNHWIFI
ASSIGN1 C11TRCNT ELEVATOR LITES NKINV QBBISHOP TOPALIN
AUCTION C11XOA EQSTR LNACS NKJUMP QBBUILD TOURS13
BALGAME2 CATALAN FIBVAL LQDFIBO NKLETTER QBCOND TRAFFICN
BALGAME3 CATGO FLOYD LQDGONME NKLINEUP QBDIVSEQ TRAVEL12
BALLGAME CBUYING FOCUS LQDXEUI NKLP QBHEAP TREENUM
BALLGMVN CENTRE28 FWATER LTPMSEQ NKNUMFRE QBHV TRIBE
BARICAVN CHAIN2 GONDOR LUCKY13 NKPALIN QBMARKET TTRIP
BASEH CHATCHIT GPMB LUCKYNUM NKPATH QBMAX TWO
BCDIV CHEAP GRAPH_ MAJSTOR NKPOLICE QBMSEQ UPGRANET
BCHESS CHEER HAM12 MATCH1 NKPOS QBMST V8SCORE
BEADSNB CINEMA HAOI5000 MAUGIAO NKRACING QBPAL VBGRASS
BESTSPOT CLOCK HELPPM MAXARR1 NKREZ QBRECT VBOARD
BFCHAL CMP HOUSES MBLAST NKSEQ QBROBOT VCOWFLIX
BGSTRING COIN34 HP09ANTS MCARDS NKSGAME QBSCHOOL VDANGER
BIGNUM COLLECT HSPC14J MCITYHAL NKSP QBSELECT VECTOR
BINARY COLOREC HSPC14L MCLEAN NKTABLE QBSEQ VMECLIP
BINARY2 COMNET INCVN MDIGITS2 NKTICK QBSQUARE VMRR
BINLADEN COND INKPRINT MDOLLS NOIXICH QBSTR VMST
BLGEN COUNTCBG IOIBIN MECUNG NOTE QBTICKET VMUNCH
BONES COUNTPL KAGAIN MESSAGE NTPFECT QMAX VNEMPIRE
BONUS COWGIRL KBUILD MINCUT NTSEQ QOS VN_ZR_I
BONUS13 CRATE KDEL MINK NTTREE QTLOVE2 VO17BACH
BRACKET CROSS12 KDIFF MINROAD NUMCON QTSEQ VO17LAN
BRTREE CRYPTKEY KGSS MIXUP2 OLDMAPS REFORM VO17TV
BWPOINTS CTNBULLS KMIN MMAXPER ONE4EVER REVAMP VOLIS
C11BC2 CTNOWN KNIGHTS1 MORSEDEC PALINY ROADS VOSSEVEN
C11BEAU CTREE KPLANK MOVE12 PARIGAME ROBOCON VOSTR
C11CAVE CWAY KSEQ1 MPRIME PBCDIV ROCKS VRATF
C11CIR DHEXP KVIP MPRIME1 PBCGANGS ROTATION VSTEPS
C11CUT DHFRBUS LATGACH MSE07B PBCISPIS SHHV VWORDPOW
C11DK1 DHFUNC LATGACH4 MSTICK PBCPOINT SPBINARY WEATHER
C11GAME1 DHLOCO LCA MTWALK PBCWATER SPSEQ XAYNHA
C11ID DHRECT LCS2X MULONE PBCWRI STABLE XOINC
C11KM DHSERV LEM MYSTERY PERIODNB STMERGE XUCXAC

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MACHINE MSE08G PASSET SETNJA
MCHAOS NKBRACKE PRAVO
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.