Truong Nguyen

@n0w4y

Viet Nam, Hanoi

Institution: Hanoi University of Sience and Techonogy

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

INTEGER7
LIQ

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

PNUMBER
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.