Minh Pham

@msn

Viet Nam

Institution: Ohio State University

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AREA MULONE PYRAMID2
CAR MYSTERY QMAX
EGG NKINV QMAX2
FLOYD NKPALIN TCDFZ
HEAP1 NKREZ TWO
MACHINE NKSGAME VCOWFLIX
MINK PAIRINT XOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CASTLE ENET RECTP
CP GOLD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.