Huy Vu Tran

@mrbomb

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: Freelance

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS COLLECT HOUSES MINK NKMAXSEQ PCYCLE SCOLLECT
ALADDIN COMPANY3 IOIBIN MIXUP2 NKMINES PNUMBER SEC
ALAKE COND ITREE MLASERP NKMOBILE POLY4 SHCH
ANT COUNTCBG IVANA MPRIME NKMSG POST SHHV
AREA COWGIRL JACOBI MPRIME1 NKNET POWER SHTH
ASSIGN1 CPPSET JEDNAKOS MTRIAREA NKNLACE PRAVO SOPENP
AUCTION CRUELL KAGAIN MTWALK NKONEARC PTREE SQUARES
BAOVE CRUELL2 KDEL MULONE NKPALIN PWALK STEEL
BARIC CTREE KGSS NBFA NKPATH PWRFAIL STONE1
BARICAVN CUTSEG KINV NBFD NKPOLI PYRAMID2 SUBSTR
BASEH CVJETICI KMIN NBFM NKPOLICE QBBISHOP SUMTREE
BESTSPOT DAMAGE KWAY NEWJ NKPOS QBBITSEQ TCDFZ
BFCHAL DANCING LATGACH NK05DSRT NKRACING QBBUILD TELEPORT
BIC DEGREE LATGACH2 NK2MFS NKRAIN QBDIVSEQ THREE
BIGNUM DIGIT0 LEM NKBRK2 NKREZ QBFIREWK THTRACE
BINARY DISNEY1 LEM1 NKBUS NKSEQ QBGAME TRAFFICN
BINLADEN DISNEY2 LEM2 NKCAT NKSEV QBHEAP TREAT
BONES DIVREL LEM3 NKCATM NKSPILJA QBINT TRIBE
BRACKET DMAYA LEM6 NKCITY NKSTEP QBPOINT TRIPOD
BRIDGES DPEQN LIGHT NKDISNEY NKTARDY QBRECT TWO
BUILD28 EARTHQK LIQ NKDIVSEQ NOTE QBROBOT V8ORG
CAR ELEVATOR LIS NKEDIT NSP QBSCHOOL V8SCORE
CARPET FENCE LITES NKFLOW NTBANK QBSELECT V8SORT
CASTLE FLOYD LSFIGHT NKGIFTS NTKING QBSQUARE VBF1
CATALAN FWATER LUBENICA NKGOLF NTPFECT QBTRANS VBF2
CATGO GSS M3TILE NKGUARD NUMBER QBWIRE VDANGER
CENTRE28 HAF1 MACHINE NKH NUMBERS QMAX VECTOR
CHARSET HAOI5000 MATCH1 NKINV PASSET QMAX2 VMUNCH
CHATCHIT HEAP1 MATCH2 NKJUMP PBCDEM QUAD VN_ZR_I
CHEAT HELPPM MAXCUB NKLAND PBCPOINT RACE VWORDPOW
CHESSCBG HINHTHOI MESSAGE NKLETTER PBCSEQ REVAMP XUCXAC
CHUOIHAT HIWAY METERAIN NKLIGHT PBCWAYS ROADS YUGI
CINEMA HNSUBWAY MILITARY NKLINEUP PBCWRI ROTATION
CLOCK HOUSE MINCOST NKMARS PCIRCLE RTF

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALERT PYTHAEQ
IQ REL7
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.