Mr Monarch

@monarch

Viet Nam, Son La

Institution: THPT Chuyen Son La

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB BLGEN CSTARS KKDD MPILOT NKTABLE STABLE
ADS BLOPER CTNBULLS KMEDIAN MPRIME NKTARDY STMERGE
ALADDIN BONES CTNOWN KMIN MPRIME1 NKTEAM STNODE
ALAKE BONUS CWAY KMIX MREPLBRC NKTICK SUBSTR
ALERT BONUS13 DEGREE KPLANK MSE07B NKTOSS TCDFZ
ALLOW BWPOINTS DHCAT KVIP MULONE NKTREE TFIELD
AMSSEQ C11BC1 DHEXP LASCALE MYSTERY ONE4EVER TJALG
ANT C11BEAU DHFUNC LATGACH NCOB OPTCUT TNHWIFI
AP C11CAL DHLEXP LATGACH4 NDCCARD PALINY TOINCSEQ
AREA C11CAVE DHLOCK LCS2X NEAREST PBCDEM TREEPATH
AREATRI C11CIR DHRECT LEM6 NK05EOPR PBCPOINT V8SCORE
ARITHSEQ C11DOLL DPER LEM7 NK05MNIM PBCSEQ VBGRASS
ASSASSIN C11ID DQUERY LINEGAME NKABD PERC VBOARD
ASSIGN1 C11KM DTDOI LIQ NKBRACKE PIZZALOC VCOWFLIX
ATOURISM C11PAIRS DTKSUB LIS NKBUS PNUMBER VECTOR
AUCTION C11PNUM DTTUI1 LKNIGHT NKCABLE POST VMCANDLE
AVLBIT C11SEQ ELEVATOR LNACS NKCNT1 PRAVO VMDAOBIT
BAABO C11SEQ3 FINDNUM LQDDIV NKFLOW PTRANG VMDOTA
BALGAME2 C11STR2 GSS LQDGONME NKGOLF PVOI14_4 VMMTFIVE
BALGAME3 C11SUM HAF1 LSFIGHT NKINV QBBISHOP VMRESTO
BALLGAME C11TRCNT HEADQRT LSTAR NKJUMP QBHEAP VMSUBSTR
BALLGMVN C11YARD HEAP1 M3TILE NKLEAGUE QBMAX VMYT
BAOVE CAR HELPPM MATCH1 NKLETTER QBPAL VNCUT
BARIC CATALAN HOUSES MAXARR1 NKLINEUP QBPOINT VOCARD
BARICAVN CBUYING HSPC14A MAXARR2 NKMAXSEQ QBRECT VODIVIDE
BASEH CENTRE28 HSPC14H MAXARR3 NKMINES QBSEQ VOEASY
BCDIV CHEAT HSPC14I MAXCUB NKMOBILE QBSQUARE VOGCDSUM
BCHESS CHNTOWER HSPC14J MBLAST NKNUMFRE QBSTR VOIEXAM
BESTSPOT CMP ILSMATH MDIGITS2 NKONEARC QMAX VORAIN
BGMAGIC COIN34 ILSMATH2 MEDIAN NKPALIN QMAX2 VOSRTRI
BGMINE COUNTCBG INSUL MILITARY NKPANO QMAX3VN VOSTR
BIGNUM COUNTPL KAGAIN MINCUT NKPATH ROADS VPHRANK
BILL CPPSET KCOIN MINK NKPOLY ROTATION VRATF
BINARY CRATE KCOLLECT MMASS NKREZ SEARCH VSTEPS
BINARY2 CREC01 KDIFF MMAXPER NKSEQ SEQ198 WCALC
BINLADEN CRECT KGSS MMMGAME NKSGAME SETNJA WEATHER
BLAND CROSS12 KINV MOVE12 NKSTEP SMARTDOG YPKTH

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BONGDA DTGAME FFLOW TNHTEST
CUTSEQS EGG PYRAMID2
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.