Lan Tran Quoc

@minotour4869

Viet Nam, Yen Bai

Institution: Nguyen Tat Thanh High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

LIQ
LTPMSEQ
MDIGITS2
NKNUMFRE
NUMCON
PNUMBER
POST

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BIGNUM MDIGITS SUBSTR
EGG MULONE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.