Nguyen Minh Tuan

@minhtuan2708

Viet Nam, Hanoi

Institution: Hanoi-Amsterdam High School

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ COUNTPL INSUL MEXICO NKNUMFRE QBBUILD TPINCD
AREA COWGIRL IOIBIN MFISH NKONEARC QBCAKE TRAFFICN
AUCTION CRATE JEDNAKOS MINCOST NKPALIN QBGAME TRAVEL12
BASEH CRITICAL KAGAIN MINK NKPANO QBHEAP TREAT
BCDIV CRUELL KAMION MINROAD NKPATH QBMAX TWIST
BESTSPOT CTNBULLS KBUILD MKUHAR NKPOLICE QBMSEQ TWO
BFCHAL CTNOWN KGSS MMAXPER NKPOLY QBRECT UPGRANET
BGMAGIC CUTSEQS KINV MMMGAME NKRACING QBSCHOOL UPIT
BGSTRING DAMAGE KMIN MORSEDEC NKREZ QBSELECT V11WATER
BIGNUM DHFRBUS KPLANK MPRIME NKSEQ QBSEQ V8ORG
BINLADEN DHLOCO KQUERY MREPLBRC NKSEV QBSQUARE V8SCORE
BINPACK DHTABLE2 KQUERY2 MSTICK NKSGAME QBSTR V8SORT
BONES DIAMOND KRECT MTREE NKTEAM QBTICKET VBF1
BONUS DIGIT0 KSEQ1 MTWALK NKTICK QMAX VBF2
BWPOINTS DQUERY KSPREE MULONE NOIXICH QMAX2 VBGRASS
C11BC1 DSUMMITS KTOUR MYSTERY NOTE QTREE3 VBLOCKS
C11BC2 DTDOI LATGACH NBFA NPR QTSEQ VBOARD
C11BEAU DTOGRADA LATGACH4 NBFD NTHUGE REC04 VCOLDWAT
C11CAL DTTUI1 LCA NBFM NTKING REFORM VCOWFLIX
C11CAVE DTTUI2 LCS2X NDCCARD NTPFECT REVAMP VDANGER
C11CUT EGG LEM2 NEAREST NTSEQ ROADS VM3PHIA
C11DK1 ETF LEM3 NETACCEL NTTREE ROBOCON VMATRIX
C11FBR FBRICK LEM5 NHPAINT NUMBER ROCKS VMLSEQ
C11ID FIB LINEGAME NK05DSRT NUMCON ROTATION VMMTFIVE
C11PAIRS FINDNUM LIQ NK05MNIM ONE4EVER SAFENET2 VMSHAPE
C11PIPI FIRS LIS NK2MFS PALINY SEARCH VMUNCH
C11PNUM FLOYD LITES NKA1 PARIGAME SHCH VNEMPIRE
C11SEQ2 FMATCH LNACS NKABD PBCGANGS SHHV VOBRACK
C11SEQ3 FP LQDGONME NKBM PBCISPIS SHTH VOCACTUS
C11STR2 FSELECT LQDHAUNT NKBUILD PBCWATER SPBINARY VOLIS
C11TOUCH FWATER LUBENICA NKBUS PCIRCLE SPFIBO VOMARIO
C11TRCNT GPMB LUCKYNUM NKCABLE PERNALTY SPQUEUE VOSTR
CAR GRAPH_ MAKHOA2 NKCITY PLACE SPSEQ VPARTSUM
CARDS GSS MARS NKCNT1 PNUMBER STABLE VRATF
CARDSHUF HAOI6000 MAUGIAO NKDIVSEQ POST SUBSTR VSTEPS
CATALAN HEAP1 MAXARR1 NKFLOW PTRANG SUMS VUKVN
CBUYING HELPPM MBLAST NKGUARD PVOI14_1 TANDV WCALC
CENTRE28 HIREHP MCLEAN NKINV PVOI14_2 TEST WEATHER
CHATCHIT HOUSES MCONVOI NKJUMP PVOI14_5 TFIELD WORD01
CHEAT HP09ANTS MDIGITS2 NKLEAVES PWALK TJALG WORDCNT
CMP HP09STAL MDOLLS NKLETTER PWRFAIL TNHFENCE XOINC
COLOREC INCVN MELE2 NKLINEUP QBAGENTS TNHWIFI XUCXAC
COUNTCBG INKPRINT MESSAGE NKMAXSEQ QBBISHOP TOTALODD YUGI

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHNTOWER FLOWGROW QBTRANS RAOVUON
FFLOW QBPIZZA QTREEV SCOLLECT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.