minh thien

@minhthien280

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: HCMUT

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BONUS NKTICK
BWPOINTS PNUMBER
COLOREC POST
NKLINEUP
NKMAXSEQ
NKNUMFRE
NKSGAME

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DTDOI
KAGAIN
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.