huy nguyen minh

@minhhuy247

Viet Nam, Da Nang

Institution: THPT Le Quy Don

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ LITES QBDIVSEQ VOSTR
BEADSNB MAXARR1 QBHEAP VRATF
C11GENIE MDOLLS QBMARKET
HEAP1 NKCABLE QBSTR
LATGACH NKJUMP QMAX
LIQ NKLINEUP QMAX2
LIS NKTICK SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

COUNTPL MSTICK QBSEQ
MCARDS PALINY SPSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.