Nguyễn Gia Phong

@mcsinyx

Viet Nam, Ha Noi

Institution: Foobar

I'm a high school student and a free software enthusiast.

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

C11STR2 VOJLEV
DIGIT0 VOJUSER
FASTEXPR
MAXARR1
NKSGAME
STRANGE
SUMXOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

MULONE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.