luong minh

@luongminh

Viet Nam

Institution: THPT chuyen Le Quy Don - Nha Trang

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BONUS
BWPOINTS
COLOREC
NKGOLF
NKLINEUP
NKPALIN

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

COUNTPL NK05EOPR PTQMSEQ QBMAX QBTRANS
FLOYD NK05ORDR QBHV QBMST
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.