Long Nghiêm

@longnghiem1999

Viet Nam, Vĩnh Yên

Institution: THPT Chuyên Vĩnh phúc

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BIGNUM MTWALK NUMCON SUBSTR
C11BC2 NETACCEL PHEPNHAN SUMXOR
C11ROOKS NKABD PNUMBER VMROPES
CLEAR NKCITY POST XMAS
CMP NKINV POST3
FWATER NKNUMFRE QBRECT
LIQ NKPALIN STRANGE

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

FASTEXPR QBMAX
LIS QBSCHOOL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.