Linh Dao Quang

@linhthebest

Viet Nam, Hanoi

Institution: Phan Dinh Giot Secondary School

Coding, chess, video games, math, etc...

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.