Hưng Lê Kế

@lekehung23

Viet Nam, ha noi

Institution: cau giay

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CMP INTEGER7 MBEEWALK NKDIVSEQ PBCWRI SUBSTR
AMSSEQ COLOREC KAGAIN MCIRGAME NKH PCIRCLE SUMXOR
AUCTION CON KDEL MDIGITS2 NKINV PNUMBER SUPERSUM
BASEH COUNTCBG KPLANK MDOLLS NKJUMP POST TEST
BCDIV COUNTPL KSEQ1 MEO NKLETTER POST3 TJALG
BFCHAL COWGIRL KTUAN MINK NKLINEUP POTATO TRILAND
BIGNUM CRATE LABUDOVI MINROAD NKNUMFRE POWER TWINSNOW
BILL CRUELL LATGACH MIXUP2 NKONEARC PTQMSEQ V11WATER
BINARY CRUELL2 LATGACH4 MJOURNEY NKPALIN QBDIVSEQ V8SCORE
BONES CTNBULLS LEM1 MMASS NKREZ QBHV VBF1
BONUS CTNEWS LEM6 MMAXPER NKSEQ QBMAX VBF2
BONUS13 CWAY LINEGAME MMOD29 NKSGAME QBPAL VBGRASS
BRIDGES DIGIT0 LIQ MNE07 NKSTEP QBRECT VCOWFLIX
BWPOINTS DIGITS88 LIS MPRIME NKTICK QBSELECT VMECLIP
C11BC2 DTDOI LNACS MPRIME1 NKTREE QBSEQ VMRR
C11BEAU EQSTR LOTT MRECAMAN NOIXICH QBSQUARE VMSORT
C11CAL ETF LQDGONME MULONE NOTE QBSTR VMTEST
C11GENIE FASTEXPR LSRLE MYSTERY NSP QMAX VMUNCH
C11ID FBRICK LTPMSEQ MZVRK NTSEQ QTSEQ VMYT
C11LOCK FIBVAL LUCKYNUM NBFA NUMCON QUAD VOCARD
C11PAIRS FINDNUM M00PAIR NBFD ONE4EVER ROCKS VOJLEV
C11PNUM FLOYD M3TILE NBFM PAGAIN ROTATION VOJUSER
C11SEQ GAME3112 MAJSTOR NDCCARD PARIGAME SEARCH VSTEPS
C11SEQ3 GPT MAKHOA3 NEAREST PBCDIV SEARCH1 VTRI
C11STR2 GRAPH_ MATCH1 NK05MNIM PBCFIBO SHHV WCALC
C11TRCNT HAM12 MAXARR1 NKABD PBCGANGS SNSEQ WEATHER
CHEAT ILSMATH MAXARR2 NKBUS PBCISPIS SPACESET WORDCNT
CLEAR INSUL MAXNUM NKCABLE PBCSEQ STRANGE XMAS

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CHUOIHAT ILSMATH2 KSPREE MDIGITS QBTREEK
DPER KINV MCLONUM PIZZALOC SHTH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.