Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ COMNET KDIFF MEDIAN NKPALIN PVOI14_2 TFIELD
ANT COUNTCBG KINV MESSAGE NKPATH PYRAMID2 THEME
AUCTION COUNTPL KMEDIAN MINCUT NKPOLICE QBBUILD TJALG
AZNET COWGIRL KMIN MINROAD NKRACING QBGAME TNHWIFI
BALLGMVN CRATE KNIGHTS1 MIXUP2 NKREZ QBHEAP TOPALIN
BARICAVN CRITICAL KQUERY MMASS NKSEQ QBHV TRAFFICN
BASEH CRYPTKEY KQUERY2 MMAXPER NKSEV QBMAX TREAT
BCDIV CTAIN LABUDOVI MOVE12 NKSGAME QBMSEQ TRIPHP
BESTSPOT CTNBULLS LASCALE MPRIME NKSP QBMST TTRIP
BGTRAVEL CUTSEQS LATGACH MSE07B NKSTEP QBPAL TWINSNOW
BIGNUM DHFRBUS LCS2X MTWALK NKTEAM QBPOINT TWOSUM
BINLADEN DIGIT0 LEM NDCCARD NKTICK QBRECT V11WATER
BOB DPER LEM1 NHPAINT NKTOSS QBROBOT V8SCORE
BONES DQUERY LEM2 NK05DSRT NOIXICH QBSCHOOL VBGRASS
BONUS DSUMMITS LEM3 NKABD NTTREE QBSELECT VBOARD
BOSS DTOGRADA LINEGAME NKBUS NUCLEAR QBSEQ VCOLDWAT
BWPOINTS DTTUI1 LIQ NKCABLE NUMBER QBSTR VCOWFLIX
C11BC2 FIBVAL LIS NKCITY NUMCON QHROAD VDANGER
C11DOLL FLOWGROW LNACS NKCOMP ORDERSET QMAX VECTOR
C11GAME2 FLOYD LQDDIV NKDIVSEQ PARIGAME QMAX2 VMST
C11HUM GONDOR LQDXEUI NKGUARD PBCDEM REFORM VODIVIDE
C11KM GRAPH_ LTPMSEQ NKINV PBCWATER REVAMP VOSMAXK
C11PAIRS HEAP1 LUBENICA NKJUMP PCIRCLE ROADS VOSSEQ
C11PINES HELPPM M00PAIR NKLAND PHEPNHAN ROTATION VOSSEVEN
C11PRIME HINHTHOI MARS NKLETTER PNUMBER SAFENET2 VOSTRAVL
C11SEVEN HIREHP MAXARR1 NKLINEUP POST SEARCH VRATF
CENTRE28 HSPC14A MBLAST NKLUCK POST3 SEC VSTEPS
CHAIN2 JOBSET MCOINS NKMAXSEQ PRETTYP SETNJA XUCXAC
CIJEVI KAGAIN MDIGITS2 NKMINES PTQMSEQ SOPENP
CLOCK KBUILD MDOLLS NKNUMFRE PTRANG SUBSTR
COIN34 KCOLLECT MECUNG NKONEARC PVOI14_1 TEST

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CAR KSPREE PBCGANGS STREDUCE
HSPC14I NKPOS SPSEQ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.