Trần Đình Đỗ Hải

@kurumi

Viet Nam, Yên Bái

Institution: CNTT - Yên Bái

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ KGSS NKMAXSEQ QBSTR
BCDIV LATGACH NKPALIN QMAX
BLGEN LIQ NKTICK QMAX2
BONUS LIS POST SQUARES
CAR LNACS PTRANG VCOWFLIX
FWATER MAXARR1 QBMAX VDANGER
IOIBIN NKLINEUP QBMST

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.