Kudo Shinichi

@kudo_shinichi

Viet Nam, Ho Chi Minh

Institution: Ho Chi Minh City University of Science

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ADS CON LEM1 MMOD29 NKSEQ QBMSEQ VBOARD
AMSSEQ COUNTCBG LEM3 MPRIME NKSGAME QBMST VCOLDWAT
AUCTION COUNTPL LEM6 MPRIME1 NKTABLE QBRECT VCOWFLIX
BALLGMVN CPPSET LEM7 MRECAMAN NKTEST QBSCHOOL VDANGER
BASEH CREC01 LINEGAME MSAFE NKTICK QBSELECT VECTOR
BCDIV CTNBULLS LIQ MSE07B NKTOSS QBSEQ VM15SWAP
BIGNUM CWAY LIS MTWALK NKTREE QBSQUARE VMCOMP
BINLADEN DHFUNC LITES MULONE NOIXICH QBSTR VMDAOBIT
BLOPER DHLOCK LNACS MYSTERY NOTE QBTICKET VMELLIP
BONES DIGIT0 LQDDIV NCOB NUMCON QMAX VMMTFIVE
BONUS DTDOI LTPMSEQ NDCCARD OLDMAPS QMAX2 VMPIZZA
BONUS13 DTTUI1 LUCKYNUM NK05MNIM PARIGAME RIDDLE VMRESTO
BRIDGES DTTUI2 M00PAIR NK2MFS PBCDIV ROTATION VMRR
BWPOINTS EQSTR M3TILE NKABD PBCFIBO SBOOST VMSALARY
C11BEAU ETF MATCH1 NKBAS PBCGANGS SHHV VMSORT
C11PNUM FIBVAL MAXARR1 NKBUS PBCWRI SNSEQ VMSQUARE
C11SEQ3 FIRS MAXNUM NKCABLE PCIRCLE STABLE VMSUBSTR
C11STR2 FLOYD MBLAST NKCITY PHEPNHAN STNODE VMSUM2
C11TRCNT FWATER MBRACKET NKDIVSEQ PIZZALOC STRANGE VMTOWN
CAR GRAPH_ MCIRGAME NKFLOW PNUMBER SUBSTR VMUNCH
CATALAN HAM12 MCITYHAL NKGUARD POST TEST VNCUT
CBUYING HEAP1 MDIGITS NKINV POST3 THREE VNEMPIRE
CHATCHIT HOUSES MDIGITS2 NKJUMP PRODUCT TJALG VNPLAN2
CHEAT HUGEKNAP MEO NKLETTER PTRANG TTRIP VOSRTRI
CHESSCBG ILSMATH MESSAGE NKLINEUP PWALK TWO VOSSEVEN
CHNREST INSUL MFISH NKMAXSEQ PYRAMID2 TWOSUM VOSTRIBO
CHNTOWER IOIBIN MINCUT NKNUMFRE QBBISHOP V11PLAN VRATF
CMP KAGAIN MINK NKPALIN QBHEAP V11WATER VSTEPS
CNMARBLE KMIN MMASS NKPANO QBHV V8ORG VUKVN
COIN34 LATGACH MMAXPER NKRACING QBMARKET V8SCORE WCALC
COLOREC LATGACH4 MMMGAME NKREZ QBMAX VBGRASS WORDCNT

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.