Piotr Kąkol

@kokosek

Poland, Gdańsk

Institution: Birla Institute of Technology, Mesra

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

BFCHAL NKINV VOJLEV
CMP POST VOJUSER
ETF POST3
FASTEXPR STRANGE
NBFA SUMXOR
NBFD TEST
NBFM VBF1

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

LATGACH
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.