Nguyễn Minh Tuấn

@ititorit

Viet Nam, Huế

Institution: Đại Học Khoa Học

I will be the champion...

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.