Helo Kite

@hvnsna3

Viet Nam, Hue

Institution: 123CQH

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHEAT GSS MATCH2 NKMAXSEQ QBCAKE SUMS
ADS CHEER HAF1 MAXARR1 NKMINES QBDIVSEQ SUMXOR
AMSSEQ CHNREST HBTLCA MAXARR2 NKONEARC QBGAME TCDFZ
AREA CMP HEAP1 MAXARR3 NKPALIN QBHEAP TJALG
ASSIGN1 COIN34 HELPPM MBEEWALK NKPATH QBHV TOPALIN
AUCTION COLOREC HIREHP MBLAST NKPOLICE QBMAX TOURS13
AZNET COMNET INCVN MCONVOI NKPOS QBMSEQ TRAFFICN
BARICAVN COMPUTER IOIBIN MDOLLS NKRACING QBMST TRAVEL12
BASEH COUNTPL ITREE MEDIAN NKREZ QBPAL TREAT
BCDIV CPPSET KAGAIN MESSAGE NKSEQ QBRECT TREELINE
BESTSPOT CRATE KCOIN MINCOST NKSEV QBROBOT TTRIP
BIGNUM CREC01 KCOLLECT MINK NKSGAME QBSCHOOL TWO
BINARY2 CRITICAL KDIFF MINROAD NKTABLE QBSEGPAR TWOOPERS
BINPACK CTREE KHISTORY MIXUP2 NKTICK QBSELECT UPGRANET
BLGEN CUTSEQS KINV MMAXPER NKTOSS QBSEQ V11WATER
BLOPER DHEXP KMIN MOVE12 NOIXICH QBSTR V8ORG
BONES DHFRBUS KPLANK MPIGS NTPFECT QBTICKET V8SORT
BONUS DHLOCK KQUERY MPILOT NTSEQ QMAX VBGRASS
BOXES DHLOCO KQUERY2 MSE07B NTTREE QMAX2 VCOWFLIX
BWPOINTS DHRECT LABUDOVI MSTICK NUMBER QTREE3 VDANGER
C11BC2 DHTABLE LATGACH MTREE OPTCUT QTREEX VECTOR
C11BEAU DHTABLE2 LATGACH4 MTWALK PAGAIN REFORM VMST
C11CAVE DQUERY LCS2X NDCCARD PALINY REVAMP VNEMPIRE
C11DOLL DTCSTR LEM NEAREST PBCDEM SAFENET2 VOBIGNUM
C11GAME2 DTDOI LEM3 NETACCEL PBCGANGS SEC VODIVIDE
C11ID DTGAME LEM6 NKABD PBCPOINT SEQ198 VODONCAY
C11KM DTKSUB LINEGAME NKBM PBCWATER SETNJA VOIEXAM
C11PAIRS DTTUI1 LIQ NKCABLE PCYCLE SHCH VOLIS
C11SEQ FBRICK LIS NKCITY PNUMBER SHHV VOMARIO
C11SEQ2 FIBVAL LITES NKDIVSEQ POST SMARTDOG VOSMAXK
C11SEQ3 FLOW1 LNACS NKFLOW POST2 SPBINARY VOSPLAY
C11STR2 FLOYD LQDDIV NKGOLF PTRANG SPSEQ VOSPOW
C11SUM FWATER LQDGONME NKINV PTREE STABLE VOSSEQ
C11TRCNT GCDSUM LTPMSEQ NKJUMP PVOI14_4 STMERGE VOTREE
C11WATER GONDOR LUBENICA NKLEAGUE PWALK STNODE VPDOMINO
CENTRE28 GRAPH_ M3TILE NKLINEUP PWRFAIL STONE1 VSTEPS
CHAIN2 GROUP MATCH1 NKLP QBBUILD SUBSTR WEATHER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.