Helo Kite

@hvnsna3

Viet Nam, Hue

Institution: 123CQH

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB CHEAT GSS MATCH2 NKMINES QBGAME TCDFZ
ADS CHEER HAF1 MAXARR1 NKONEARC QBHEAP TJALG
AMSSEQ CHNREST HBTLCA MAXARR2 NKPALIN QBHV TOPALIN
AREA CMP HEAP1 MAXARR3 NKPATH QBMAX TOURS13
ASSIGN1 COIN34 HELPPM MBLAST NKPOLICE QBMSEQ TRAFFICN
AUCTION COLOREC HIREHP MCONVOI NKPOS QBMST TRAVEL12
AZNET COMNET INCVN MDOLLS NKRACING QBPAL TREAT
BARICAVN COMPUTER IOIBIN MEDIAN NKREZ QBRECT TREELINE
BASEH COUNTPL ITREE MESSAGE NKSEQ QBROBOT TTRIP
BCDIV CPPSET KAGAIN MINCOST NKSEV QBSCHOOL TWOOPERS
BESTSPOT CRATE KCOIN MINK NKSGAME QBSEGPAR UPGRANET
BIGNUM CREC01 KCOLLECT MINROAD NKTICK QBSELECT V11WATER
BINARY2 CRITICAL KDIFF MIXUP2 NKTOSS QBSEQ V8ORG
BINPACK CTREE KHISTORY MMAXPER NOIXICH QBSTR V8SORT
BLGEN CUTSEQS KINV MOVE12 NTPFECT QBTICKET VBGRASS
BLOPER DHEXP KMIN MPIGS NTSEQ QMAX VCOWFLIX
BONES DHFRBUS KPLANK MPILOT NTTREE QMAX2 VDANGER
BONUS DHLOCK KQUERY MSE07B NUMBER QTREE3 VECTOR
BOXES DHLOCO KQUERY2 MSTICK OPTCUT QTREEX VMST
BWPOINTS DHRECT LABUDOVI MTREE PAGAIN REFORM VNEMPIRE
C11BC2 DHTABLE LATGACH MTWALK PALINY REVAMP VOBIGNUM
C11BEAU DHTABLE2 LATGACH4 NDCCARD PBCDEM SAFENET2 VODIVIDE
C11CAVE DQUERY LCS2X NEAREST PBCGANGS SEC VODONCAY
C11DOLL DTCSTR LEM NETACCEL PBCPOINT SEQ198 VOIEXAM
C11GAME2 DTDOI LEM3 NKABD PBCWATER SETNJA VOLIS
C11ID DTGAME LEM6 NKBM PCYCLE SHCH VOMARIO
C11KM DTKSUB LINEGAME NKCABLE PNUMBER SHHV VOSMAXK
C11PAIRS DTTUI1 LIQ NKCITY POST SMARTDOG VOSPLAY
C11SEQ FBRICK LIS NKDIVSEQ POST2 SPBINARY VOSPOW
C11SEQ2 FIBVAL LITES NKFLOW PTRANG SPSEQ VOSSEQ
C11SEQ3 FLOW1 LNACS NKGOLF PTREE STABLE VOTREE
C11STR2 FLOYD LQDDIV NKINV PVOI14_4 STMERGE VPDOMINO
C11SUM FWATER LQDGONME NKJUMP PWALK STNODE VSTEPS
C11TRCNT GCDSUM LTPMSEQ NKLEAGUE PWRFAIL STONE1 WEATHER
C11WATER GONDOR LUBENICA NKLINEUP QBBUILD SUBSTR
CENTRE28 GRAPH_ M3TILE NKLP QBCAKE SUMS
CHAIN2 GROUP MATCH1 NKMAXSEQ QBDIVSEQ SUMXOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.