gg gg

@huuducpro

Viet Nam, anywhere

Institution: pro

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ CTNBULLS KAGAIN MILITARY NKPATROL QBHV SUMXOR
AREA CUTSEG KDEL MINCOST NKREZ QBMAX TEST
AREATRI CUTSEQS KHISTORY MINK NKSEQ QBMSEQ THEME
ASSIGN1 CWAY KINV MINROAD NKSEV QBMST TJALG
AUCTION DGOLD KMIN MIXUP2 NKSGAME QBPAL TPJOUR
BAOVE DHGARDEN KPLANK MPILOT NKTICK QBPOINT TREECST
BASEH DTCSTR KQUERY MPRIME NOIXICH QBRECT TWO
BCDIV DTDOI KTUAN MPYRAMID NTSEQ QBSCHOOL TWOBLACK
BGMINE DTGAME LATGACH MULONE NTTREE QBSELECT UPGRANET
BIGNUM DTTUI1 LAZYCOWS MYSTERY NUMBER QBSEQ V11WATER
BINARY2 ELEVATOR LCS2X NEAREST NUMCON QBSQUARE V8ORG
BLAND ETF LEM3 NKABD PALINY QBSTR V8SCORE
BONES FERRIES LINEGAME NKBM PARIGAME QBTICKET VBGRASS
BONGDA FINDNUM LIQ NKBUS PBCDEM QBTREEK VBOARD
BONUS FIRS LIS NKCABLE PBCDIV QMAX VCOWFLIX
BWPOINTS FLOW1 LIS2VN NKCITY PBCFIBO QMAX2 VECTOR
C11PAIRS FLOWGROW LITES NKCOMP PBCSEQ QTGIFT1 VMBW
C11SEQ FLOYD LNACS NKDIVSEQ PBCWAYS QTSEQ VMRR
C11STR2 FMATCH LOTT NKFLOW PBCWRI REC04 VMSORT
C11WATER FWATER LQDGONME NKINV PCYCLE RIDDLE VMUNCH
CATGO GRAPH_ LQDRACE NKJUMP PNUMBER ROBOCON VMYT
CBUYING GSS LUBENICA NKLEAVES PTRANG ROTATION VOLIS
CENTRE28 HAF1 LUCKYNUM NKLETTER PVOI14_3 SEARCH VRATF
CHAIN2 HAOI5000 MATCH1 NKLINEUP PVOI14_4 SEARCH1 VSTEPS
CHESSCBG HEAP1 MAUGIAO NKLP PWALK SEQ198 WCALC
COUNTCBG INCVN MAXARR1 NKMAXSEQ PYRAMID2 SIGNAL XYZ
COUNTPL INSUL MAXNUM NKNET QBBISHOP SPSEQ
CREC01 INTEGER7 MBLAST NKNUMFRE QBCAKE STABLE
CRITICAL IOIBIN MESSAGE NKPALIN QBGAME STNODE
CROSS12 JOBSET MFISH NKPATH QBHEAP SUBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CLOCK HBTLCA HELPPM HUGEKNAP QBDIVSEQ
CTNOWN HEADQRT HIWAY PTREE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.