gg gg

@huuducpro

Viet Nam, anywhere

Institution: pro

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AMSSEQ CUTSEG KDEL MINK NKSEV QBMSEQ TEST
AREA CUTSEQS KHISTORY MINROAD NKSGAME QBMST THEME
AREATRI CWAY KINV MIXUP2 NKTICK QBPAL TJALG
ASSIGN1 DGOLD KMIN MPILOT NOIXICH QBPOINT TREECST
AUCTION DHGARDEN KPLANK MPRIME NTSEQ QBRECT TWO
BAOVE DTCSTR KQUERY MULONE NTTREE QBSCHOOL TWOBLACK
BASEH DTDOI KTUAN MYSTERY NUMBER QBSELECT UPGRANET
BCDIV DTGAME LATGACH NEAREST NUMCON QBSEQ V11WATER
BGMINE DTTUI1 LCS2X NKABD PALINY QBSQUARE V8ORG
BIGNUM ELEVATOR LEM3 NKBM PARIGAME QBSTR V8SCORE
BONES ETF LINEGAME NKBUS PBCDEM QBTICKET VBGRASS
BONGDA FERRIES LIQ NKCABLE PBCDIV QBTREEK VBOARD
BONUS FINDNUM LIS NKCITY PBCFIBO QMAX VCOWFLIX
BWPOINTS FIRS LIS2VN NKCOMP PBCSEQ QMAX2 VECTOR
C11PAIRS FLOW1 LITES NKDIVSEQ PBCWAYS QTGIFT1 VMBW
C11SEQ FLOYD LNACS NKFLOW PBCWRI QTSEQ VMRR
C11STR2 FMATCH LQDGONME NKINV PCYCLE REC04 VMSORT
C11WATER FWATER LQDRACE NKJUMP PNUMBER RIDDLE VMUNCH
CATGO GRAPH_ LUBENICA NKLEAVES PTRANG ROBOCON VOLIS
CBUYING GSS LUCKYNUM NKLETTER PVOI14_3 ROTATION VRATF
CENTRE28 HAF1 MATCH1 NKLINEUP PVOI14_4 SEARCH VSTEPS
CHAIN2 HAOI5000 MAUGIAO NKLP PWALK SEARCH1 WCALC
CHESSCBG HEAP1 MAXARR1 NKMAXSEQ PYRAMID2 SEQ198 XYZ
COUNTCBG INCVN MAXNUM NKNET QBBISHOP SIGNAL
COUNTPL INSUL MBLAST NKNUMFRE QBCAKE SPSEQ
CREC01 INTEGER7 MESSAGE NKPALIN QBGAME STABLE
CRITICAL IOIBIN MFISH NKPATH QBHEAP STNODE
CROSS12 JOBSET MILITARY NKREZ QBHV SUBSTR
CTNBULLS KAGAIN MINCOST NKSEQ QBMAX SUMXOR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

CLOCK HBTLCA HELPPM HUGEKNAP QBDIVSEQ
CTNOWN HEADQRT HIWAY PTREE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.