Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

FINDNUM POST
INSUL SUMXOR
MDIGITS2 TREAT
NKLINEUP VBGRASS
NKREZ
NKTICK
PNUMBER

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

BINARY LIQ M00PAIR SNSEQ
FMATCH LIS MULONE STRANGE
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.