Nguyễn Tiến Đức

@helloworld9x

Viet Nam, hà nội

Institution: bách khoa hà nội

Champions !!!!

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

PNUMBER
POST
QBSTR

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.