Hoa Nguyen

@hehe_haha

Viet Nam, Ha Noi

Institution: CTN

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

A2DIGIT C11TEST EUROBET MEO NKSGAME QMAX2 VM12CIR
ADS C11TOUCH FIBVAL MESSAGE1 NKTICK QTSEQ VM3SETS
AMSSEQ C11TRCNT FINDNUM MINK NKTREE RIDERHP VMCOMP
ANT C11YARD FLOYD MMASS NOIXICH ROBOCON VMCOUNT
AREA CAR GPT MMMGAME NOTE ROTATION VMDAOBIT
ASSIGN1 CATALAN GRAPH_ MNE07 NTSHEEP SDRIVE VMECLIP
AUCTION CHAIN2 HAM12 MOVE12 NUCLEAR SEARCH VMQTREE
BASEH CHATCHIT HIREHP MPRIME ORGAN SEARCH1 VMRELATE
BCHESS CHEAT ILSMATH MULONE PARIGAME SHHV VMRR
BIGNUM CINEMA INSUL MYSTERY PBCDIV SOCCER VMSORT
BILL CLOCK INTEGER7 NK05MNIM PBCFIBO SPSEQ VMSQ
BONES CMP KAGAIN NKABD PERC STMERGE VMSUM2
BONUS COIN34 KMIN NKBAS PIZZALOC STRANGE VMSWAP
BONUS13 COLOREC KSEQ1 NKBM PNUMBER SUBD VMTEST
BUBBA1 COMNET LASCALE NKCABLE POST SUBSTR VMUNCH
BUBBA2 COND LATGACH NKCITY POST3 SUMXOR VMYT
C11BEAU COUNTCBG LATGACH4 NKCNT1 POTATO TCDFZ VNCUT
C11CAVE COUNTPL LEM3 NKH POWER TJALG VOCACTUS
C11CUT CREC01 LINEGAME NKINV PTQMSEQ TOURS13 VOCARD
C11GENIE CROSS12 LIQ NKJUMP PTRANG TRAVEL12 VODEFEND
C11ID CTNBULLS LIS NKLETTER QBBISHOP TRILAND VOLIGHTS
C11LOCK CTNEWS LNACS NKLINEUP QBMAX TTRAVEL VOSTR
C11PAIRS DANCING LQDFIBO2 NKLP QBMSEQ V11WATER VRATF
C11PF DGOLD LTPMSEQ NKMAXSEQ QBMST V8ORG VSTEPS
C11PNUM DIGIT0 LUCKYNUM NKNUMFRE QBPAL V8SCORE VTRI
C11ROOKS DTDOI M3TILE NKPALIN QBRECT V8SORT VTRI2
C11SEQ DTOGRADA MATCH1 NKPATROL QBSEQ VBF1 WCALC
C11SEQ3 DTTUI1 MAXARR1 NKPOLI QBSQUARE VBGRASS WORDCNT
C11SEVEN EQSTR MAXNUM NKREZ QBSTR VCOLDWAT XMAS
C11STR2 ETF MDIGITS2 NKSEQ QMAX VCOWFLIX

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

ALAKE C11GAME1 GSS MCIRGAME MESSAGE PALINY SPSUM
BINARY CHNTOWER KSPREE MCLONUM MREPLBRC PBCISPIS THEME
BONGDA FMATCH LIGHT MDIGITS MZVRK QBSCHOOL TREENUM
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.