Cuong Nguyen

@gs_cuong0812

Viet Nam, Lào Cai

Institution: CLC

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

AUCTION NKTICK
BONES QBSTR
C11TRCNT WEATHER
DTTUI1
LATGACH
LIQ
NDCCARD

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

SUBSTR
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.