Minh Tran

@greycodeforcer

Viet Nam, Ha Noi

Institution: HUS HSGS

djt chjch nhau

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

C11TCT MESSAGE TJALG
CHAIN2 NKLEAGUE VOLIS
DTDOI PALINY
KAGAIN REVAMP
KCOIN STMERGE
LATGACH4 SUBSTR
LEM2 SWAPB

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

QBPOINT
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.